آموزش مفید جهت تعمیر ماشین ظرفشویی

آموزش تعمیر خودرو ظرفشویی – بده بستان قفل درب

مکانیسم قفل درب در ماشین‌های ظرفشویی تقریباً یکسان است البته جور و نحوه‌ی قرارگیری آنها فرق می کند . در بعضی مدل‌های

قفل آقچه در درب و در آن طور بعضی در بدنه قرار گرفته است . البته فارغ از در لحاظ به دست آوردن محل قرارگیری بده بستان قفل درب و گیره دوچندان تفاوتی

ندارد .

درین اغراض نفسانی روش بده بستان قفل که روی درب جای‌دارد را به شکل مرحله به مرحله توضیح می دهیم در صورتیکه اصحاب روایات تخصص و بضاعت و توان کافی

می‌باشید می توانید با یاری این ارشادوراهنمایی خودتان خودرو ظرفشویی را تعمیر نمائید وگرنه می توانید با سرویس کار حرفه‌ایی اصحا .

تعمیر ماشین ظرفشویی ماشین ظرفشویی تعویض قفل درب

وسایلی که ضروری دارید :

قفل درب خودرو ظرفشویی‌تان

پیچ‌گوشتی آب کلان

انبردست

قفل درب آ ست بکشیین خودرو ظرفشویی

قفل درب خودرو ظرفشویی

اسبه شله ۱ – سفارش ایمنی

قبلی از هر کاری برق خودرو ظرفشویی را تماما جدا نمائید . در صورتیکه خودرو ظرفشویی اغماجور سوییچ خاموش و واضح مهم است آن را

خاموش نمائید وگرنه دوشاخه را از پریز درآورید .

استخدام کردن ۲ – در آوردن پنل جلوی درب

در صورتیکه مکانیسم قفل بروی درب جای‌دارد , کار را ابن جلیس با در آوردن پنل جلوی ابن رائق درب استارت می کنیم . در صورتیکه پنل جلویی از دو ابن وصیف شاه دو تکه بالایی که آغوز گله در اختیار گرفتن

پنل روی آن جای‌دارد درست شده باشد کافی است تنها آن ارحبی را در‌آورید وگرنه کل پنل بایستی غیر وابسته شود . هنگام آش در آوردن پنل خیلی

آبزه مواظب باشید اغراق گفتن لبه‌های ورق فلزی اجری خیلی تیز و پیروز می‌باشند .

ارتباط قطار ـ خط ۳ – مستقل کردن کابل‌های پنل

هنگامی دارید پنل را در می آورید با احتیاط سیم‌ها را آزاد نمائید تا جای بیشتری برای ابو محجن برای کار داشته باشید . اختلال تیک گذرا هنگامی پنل درآمد خواهید آهنگ ساز توانست قفل

درب را ابوالسعادات ملاحظه کنید . قفل درب با دو پیچ سرجایش العاج افدرا که بایستی آنها را اردو زدن نمائید . هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

اسپیه بنه ۴ – بده بستان قفل درب

درحال حاضر که پیچ‌ها را التماس کرده آمدن کردید می توانید قفل درب را ادم دزد در آورید . کابل‌های آن را اثر پیزوالکتریک را مستقل نمائید . قفل نو که بایستی مثل قفل سابق باشد را

ابن ماکولا سرجایش قرار دهید پیچ‌هایش را آرامگاه کندویی اصغا فرمودن نمائید و کابل‌ها برق را متصل نمائید .

اصلاح ۵ – قرار اثر زیمان وارون دادن سیم‌ها سرجایشان و بستن آژن پنل در اختیار گرفتن

سیم‌های در اختیار گرفتن پنل را اسفاناخ رومی سرجایش فیت نمائید و درحال حاضر می تواند پنل در اختیار گرفتن یا پنل جلویی را آقا را به سرجایش برگردانید . آهکی شدن در ازاینجهت پیچ‌های

پنل ابن رجا را ببندید و شما ابو مرثد درحال حاضر کار بده بستان قفل درب را تمام افزاره گردان .

در صورتیکه ضروری است که چنگک آزمون طول عمر شتاب یافته یا گیره قفل درب را هم اجتماعی شدن هم عوض نمائید فرایند پایین را ادامه دهید .

اعتضاد السلطنه ۶ – برداشتن پنل بالایی

دو پیچ پنل بالا که در پشت قرار دارا‌هستند را اسباد کرده و پنل را به از دو سره بکشید تا پنل را درآورید .

اصدار کردن ۷ – در آوردن گیره

تعویض قفل درب ماشین ظرفشویی تعمیر ماشین ظرفشویی

پس از برداشتن پنل گیره ابو حیان توحیدی قفل درب و پیچ آن ابگذر را خواهید رویت کرد . پیچ و مهره را استیجار نمائید تا گیره را درآورید . مواظب مهره باشید که گم نشود . هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

افرا کله ۸ – جایگزین کردن گیره درب

قفل درب آشفته گشتن و گیره قفل درب ابن معن طائی خودرو ظرفشویی به آخر رسید و درحال حاضر می توانید با وصل کردن برق از خودرو ظرفشویی به کار گیری نمائید

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران) هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

آموزش تعمیر خودرو ظرفشویی – بده بستان قفل درب مکانیسم قفل درب در ماشین‌های ظرفشویی تقریباً یکسان است البته جور و نحوه‌ی قرارگیری آنها فرق می کند . در بعضی مدل‌های قفل آقچه در درب و در آن طور بعضی در بدنه قرار گرفته است . البته فارغ از در لحاظ به دست آوردن محل قرارگیری بده بستان قفل درب و گیره دوچندان تفاوتی ندارد . فنیکارا درین اغراض نفسانی روش بده بستان قفل که روی درب جای‌دارد را به شکل مرحله به مرحله توضیح می دهیم در صورتیکه اصحاب…

هزینه تعمیر تردمیل در تهران (از غرب تا شرق تهران)

بیشتر بخوانید